Inblick

Söker du terapi?

Utmaningar i livet, kriser, stagnation eller problem i relationer, arbete och välbefinnande kan vara anledningar att söka en psykolog. Andra söker för professionell utveckling, speciellt för kreativa yrken, vårdyrken eller där prestation är i fokus. En del som söker upp mig har tidigare gått i terapi och har inte varit nöjda.

Upplägget av samtalen ser olika ut beroende på behov och tillgänglighet. Det kan handla om några samtal för konsultation eller längre terapier beroende vad man önskar komma tillrätta med på ett mer djupgående plan. Andra kommer för mer intensiva terapi under 2-3 dagar vid ett eller flera tillfällen (men utspridda över tid) s k blockterapi.

Mottagningen ligger i närheten av Östermalmstorg och Karlaplan (t-bana) i Stockholm. Välkommen att klicka vidare för mer information och kontakta Maria Sandgren på Adsensa för frågor kring samtalsterapi!


Terapi för privatpersoner

Jag erbjuder samtalsterapi utifrån en integrativ terapiform där erfarenheter och kunskaper hämtas från flera källor. Samtalen ges till vuxna som önskar gå i individualterapi.

Orsaker till att söka terapi

De som söker terapi gör det av olika skäl. Vanliga skäl att söka är relationer (relationer, ensamhet, arbetsrelaterade problem) och även för att det är svårt att gå vidare i livet. Samtal kan då vara ett stöd och hjälp på vägen. Andra problem kan vara ångest och depressioner, livskriser trauma och sorgebearbetning. En del söker för att personlig utveckling och öka självkännedom i stort. De menar att livet erbjuder mycket och vill leva mer fullt ut med livets möjligheter t ex arbete, relationer och mål. De kan känna att det finns en potential som inte kommer fram.

Hur lång tid tar en terapi?

Ett första besök är 50 min. Vi ringar in närmare vad du önskar komma tillrätta med och vad du önskar uppnå med samtalen. Det vanligaste är att sedan träffas 1 gång/vecka. Varje tillfälle är 50 min eller 2 x 50 min. Blockterapi kan passa dig som inte har möjlighet att regelbundet gå i terapi. Upplägget kan vara 2 dagar med en session 3 tim/dag. Detta upplägg passar bäst om du känner dig motiverad att pröva ett mer intensivt upplägg och om problemen inte är för komplicerade. Blockterapi kan också anpassas över en längre tid för den som reser. Det är möjligt att träffas oregelbundet i pass om 2-3 timmar med lyckat resultat.

Inriktning på terapi

Jag arbetar med en integrativ terapiform där kunskap och erfarenheter kommer från flera källor som kognition, psykodynamisk och affektfokuserad terapi (ISTDP). Först utbildade jag mig inom psykodynamisk terapi och arbetar numera med influenser från aktuell forskning om kognition, emotioner och interpersonella relationer. Det är viktigt att inte förenkla synen på människan och ta tillvara olika källors kunskaper om människans möjligheter till lärande, utveckling och hälsa.


Samtal för arbetslivet

Möten för utveckling och förändring

Jag erbjuder samtalsterapi med fokus på flera olika områden t ex relationer, stress, autenticitet, välbefinnande, skapande processer, ledarskap och grupper i arbetslivet. Samtalen utgår från den enskilda personens val, behov och situation. Avsikten är att terapin kommer utveckla ytterligare förmågor att;

•  uppmärksamma och hantera problem i arbetslivet
•  lära sig känna igen tecken på konstruktiva och destruktiva processer
•  hitta konstruktiva vägar att bemöta och påverka komplexa situationer
•  skilja mellan person, roll och strukturer i organisationen
•  hitta sin autenticitet och spontanitet i umgänge med kollegor och arbetsliv

En del personer som söker terapi har yrken som ställer krav på skapande förmåga, ledarskap och prestation. Fokus för samtalen är då ofta mer på processer som stärker förutsättningarna för en hög och jämn prestation och även ger balans i med- och motgång. Samtalen brukar också ha effekt på hur man hanterar stress och utmanande situationer. Konfidentialitet för personer med offentliga arbeten är möjligt t ex med kvällstider på mottagningen. I övrigt gäller sedvanlig tystnadsplikt för psykologer.


Vision och metod

 

Samtalsterapi har till mål att öka livsutrymme och handlingskraft

Grundidéen är att samtalsterapi ska lyckas lösgöra hinder för att en person ska kunna handla mer fritt och konstruktivt i sin livssituation. Tankar om vad som är det bästa eller liknande har kanske inte hittills blivit realiserade utan det finns känslor och omständigheter som kan vara bränslet till hinder och problem och t o m kärnan till problematiken.

Utgångspunkten är att varje person är en unik person med unika erfarenheter som formar livsgången. I nuet finns möjligheterna till förändring. Ingen människa kan eller ska reduceras till en diagnos eller de problem man söker för.

I terapirummet ges inga enkäter utan varje person hittar med tiden lösningar som är kreativa, unika och passar den aktuella livssituationen. Om hemuppgifter önskas, utformas de tillsammans med klienten.

Jag utgår utifrån varje persons behov och önskemål i strukturerande och bearbetande samtal. Kunskaper om mänskligt samspel, autenticitet, kognition, emotioner och stress vävs samman. Vid sidan av privatpraktiken håller jag mig aktiv med forskning och uppdaterad om människans möjligheter till god utveckling och förändring.


Språk

Samtalsterapi kan ges på engelska och tyska förutom svenska.

Therapy can be given in English and German besides Swedish.

adsensa-logo-large


Om Adsensa och mig

Maria Sandgren, leg psykolog, fil dr

Adsensa psykologkonsult startade 1997. Namnet Adsensa är inspirerat av latin och betyder ungefär ”till känslan”. Känslor är sällan så tydliga som tankar kan vara, och det kan vara en nackdel ifall vi lever våra liv främst utifrån tankar och mindre utifrån känslor. Både tanke och känsla behöver kopplas samman för att samla intryck och information: Då blir det lättare att tex förstå och ta beslut. 

Jag började arbeta med psykodynamisk terapi och numera har jag lagt till fler områden som kognition och emotioner. Ett fokus på relationer följer alltjämt. Jag tänker mig också att människan befinner sig i ett sammanhang som också påverkar tex relationer, känslor och perspektivtagande.

Min psykologexamen är från Uppsala universitet 1997. Jag disputerade vid Stockholms universitet 2005 med en avhandling om faktorer och processer som leder till professionell konstnärlig utveckling inom musik. Min forskning handlar numera om estetisk psykologi och politisk psykologi.

På senare år har jag fördjupat mig i affektfokuserad terapi ”Intensive Short-Term Dynamic Therapy” (ISTDP) med Allan Abbas och Jon Frederickson.

En annan sida av mitt arbete är undervisning på universitet och högskola sedan 2003 inom en rad områden inom psykologi; emotioner, kognition, socialpsykologi, personlighet, kreativitet och musikpsykologi, välbefinnande, arbets- och organisation, forskningsmetodologi, vetenskapligt tänkande och skrivande m m.

Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund, Riksföreningen Psykoterapicentrum, Svensk föreningen för ISTDP, Svenska kliniska psykologers förening, American Psychological Association och International Experiential Dynamic Therapy Association (IEDTA).

Välkommen att kontakta Adsensa för frågor!

15 + 6 =

Mottagning
Linnégatan 44-46 t-bana Östermalmstorg eller Karlaplan

Mobil 072 – 332 65 15

E-post kontakt@adsensa.se

Postadress
Maria Sandgren
Adsensa Psykologkonsult
Karlaplan 5 B
114 60 Stockholm